Evgeny Pavlov // RUS

Achievements
Menzelinsk Sky Race 2014 Wingsuit Intermediate
Online competitions
 • #8 Yuri Kostitsyn // 4712 m
 • #9 Evgeny Pavlov // 4685 m
 • #10 Vladmir Kononov // 4647 m
 • #40 Daniel Darby // 280.0 km/h
 • #41 Evgeny Pavlov // 279.2 km/h
 • #42 Ulf Munkedal // 277.5 km/h
 • #30 Christian Pöltl // 86.7 s
 • #31 Evgeny Pavlov // 86.6 s
 • #32 Valerii Salcutan // 86.5 s
 • #99 Pavel Vavilov // 24.2 m
 • #100 Evgeny Pavlov // 24.2 m
 • #101 Matt Munting // 24.2 m
× Something went wrong with that request. Please try again.