Fedosov Andrey // RUS

Achievements

Fedosov Andrey do not have badges yet.

Online competitions
 • #38 Massimo Lavarian // 3809 m
 • #39 Fedosov Andrey // 3739 m
 • #40 JanuszPS // 3599 m
 • #5 Sergey Grashchenkov // 2461 m
 • #6 Fedosov Andrey // 2443 m
 • #7 Sonik // 2302 m
 • #5 Alexey Cherepanov // 266.4 km/h
 • #6 Fedosov Andrey // 264.0 km/h
 • #7 Yuri Kostitsyn // 259.8 km/h
 • #46 Claudio Wolf // 264.8 km/h
 • #47 Fedosov Andrey // 264.4 km/h
 • #48 Ivan Vahidi // 264.0 km/h
 • #27 Travis Mickle // 81.9 s
 • #28 Fedosov Andrey // 81.5 s
 • #29 Remi Damgaard // 81.1 s
 • #1 Aleksander Krasnikov // 55.1 s
 • #2 Fedosov Andrey // 49.5 s
 • #3 Alexey Cherepanov // 49.0 s
 • #68 Ann Patzelt // 17.1 m
 • #69 Fedosov Andrey // 16.2 m
 • #70 Marko Makela // 15.7 m
× Something went wrong with that request. Please try again.