Fedosov Andrew // RUS

Achievements

Fedosov Andrew do not have badges yet.

Online competitions
 • #18 Anastasis Polykarpou // 4350 m
 • #19 Fedosov Andrew // 4345 m
 • #20 Hendri Liebenberg // 4345 m
 • #6 Valery Perminov // 2364 m
 • #7 Fedosov Andrew // 2204 m
 • #8 Igor Khomko // 2204 m
 • #10 Alexandr Aksenov // 310.0 km/h
 • #11 Fedosov Andrew // 308.7 km/h
 • #12 Nikolay Chichkanov // 308.0 km/h
 • #5 Felix S. // 266.5 km/h
 • #6 Fedosov Andrew // 256.3 km/h
 • #7 Valery Perminov // 248.6 km/h
 • #45 Nick Yu // 84.8 s
 • #46 Fedosov Andrew // 84.7 s
 • #47 Alessandro Urzi // 84.7 s
 • #37 Ola Johansson // 44.9 m
 • #38 Fedosov Andrew // 44.7 m
 • #39 Marko Makela // 43.2 m
 • #11 Mikhail Kozlov // 43.3 s
 • #12 Fedosov Andrew // 42.4 s
 • #13 Christoph Wanner // 38.5 s
× Something went wrong with that request. Please try again.