Dmitry Podoryashy // RUS

Achievements

Dmitry Podoryashy do not have badges yet.

Online competitions
 • #12 Fedosov Andrew // 4345 m
 • #13 Dmitry Podoryashy // 4165 m
 • #14 Nikolay Chichkanov // 4162 m
 • #14 Travis Jones // 291.6 km/h
 • #15 Dmitry Podoryashy // 288.6 km/h
 • #16 Yuri Kostitsyn // 287.2 km/h
 • #1 Leonid Sigalov // 95.3 s
 • #2 Dmitry Podoryashy // 95.0 s
 • #3 Alexandr Aksenov // 93.3 s
 • #19 Winiu // 50.6 m
 • #20 Dmitry Podoryashy // 50.6 m
 • #21 anthony zerbonia // 47.0 m
× Something went wrong with that request. Please try again.