Dmitry PODORYASHY // RUS

Achievements

Dmitry PODORYASHY do not have badges yet.

Online competitions
 • #11 Fedosov Andrew // 4345 m
 • #12 Dmitry PODORYASHY // 4165 m
 • #13 Nikolay Chichkanov // 4162 m
 • #11 Travis Jones // 291.6 km/h
 • #12 Dmitry PODORYASHY // 288.6 km/h
 • #13 Yuri Kostitsyn // 287.2 km/h
 • #4 Kristian Szczepitko // 90.9 s
 • #5 Dmitry PODORYASHY // 90.6 s
 • #6 Andrei Iurosh // 89.7 s
 • #19 Marcelo Zoni // 35.8
 • #20 Dmitry PODORYASHY // 34.7
 • #21 Alexey Galda // 34.6
× Something went wrong with that request. Please try again.