Yury Kartsev // MDA

Achievements

Yury Kartsev do not have badges yet.

Online competitions
 • #21 anthony zerbonia // 2543 m
 • #22 Yury Kartsev // 2528 m
 • #23 Nathan Henry // 2494 m
 • #19 Yuri Kostitsyn // 225.7 km/h
 • #20 Yury Kartsev // 218.7 km/h
 • #21 Valentin Yankulov // 218.4 km/h
 • #11 Per Bjorn Poulsen // 75.4 s
 • #12 Yury Kartsev // 73.9 s
 • #13 Stacy Meisner // 73.2 s
 • #18 Gilles Gueveneux // 14.8 m
 • #19 Yury Kartsev // 13.4 m
 • #20 vincent martinod // 12.6 m
× Something went wrong with that request. Please try again.