Yury Kartsev // MDA

Achievements

Yury Kartsev do not have badges yet.

Online competitions
 • #57 Koryeff Roman // 2533 m
 • #58 Yury Kartsev // 2528 m
 • #59 Dmitriy Katuntsev // 2499 m
 • #53 Marcel Peters // 221.9 km/h
 • #54 Yury Kartsev // 218.7 km/h
 • #55 Valentin Yankulov // 218.4 km/h
 • #39 Dennis Ohlsen // 74.0 s
 • #40 Yury Kartsev // 73.9 s
 • #41 Hendri Liebenberg // 73.5 s
 • #54 Pavel Vavilov // 13.5 m
 • #55 Yury Kartsev // 13.4 m
 • #56 Nikolay Chichkanov // 13.1 m
× Something went wrong with that request. Please try again.