Evgeny Borovik // RUS

Achievements

Evgeny Borovik do not have badges yet.

Online competitions
 • #61 Kristian Szczepitko // 3583 m
 • #62 Evgeny Borovik // 3575 m
 • #63 Oleg Chuguev // 3549 m
 • #44 Pavel Vavilov // 1234 m
 • #45 Evgeny Borovik // 1230 m
 • #46 Rudy Cassan // 1225 m
 • #22 Nicolas Manthos // 993 m
 • #23 Evgeny Borovik // 993 m
 • #24 Lance Petter // 989 m
 • #12 Julian Astor // 367 m
 • #13 Evgeny Borovik // 330 m
 • #14 Johannes Grasser // 314 m
 • #199 Zoran Milenković // 208.2 km/h
 • #200 Evgeny Borovik // 207.3 km/h
 • #201 Aleksandr Vorobiev // 207.2 km/h
 • #18 Alexandr Aksenov // 87.5 s
 • #19 Evgeny Borovik // 87.5 s
 • #20 Florian Kaschuba // 87.3 s
 • #57 Valentin Yankulov // 37.6 m
 • #58 Evgeny Borovik // 37.6 m
 • #59 Yuri Kostitsyn // 36.9 m
× Something went wrong with that request. Please try again.