Yuri Kostitsyn // RUS

Achievements

Yuri Kostitsyn do not have badges yet.

Online competitions
 • #11 Joe Ridler // 4895 m
 • #12 Yuri Kostitsyn // 4845 m
 • #13 Leonid Sigalov // 4761 m
 • #3 Leonid Sigalov // 2549 m
 • #4 Yuri Kostitsyn // 2491 m
 • #5 Sergey Grashchenkov // 2461 m
 • #27 Andrew Wright // 297.6 km/h
 • #28 Yuri Kostitsyn // 296.8 km/h
 • #29 Pierre B. // 296.5 km/h
 • #11 Fedosov Andrey // 264.2 km/h
 • #12 Yuri Kostitsyn // 259.8 km/h
 • #13 Mikhail Katunov // 259.5 km/h
 • #21 Alexander Aksenov // 87.3 s
 • #22 Yuri Kostitsyn // 87.2 s
 • #23 Aleksei Shatilov // 86.9 s
 • #16 Giacomo Zamparo // 46.0 s
 • #17 Yuri Kostitsyn // 44.5 s
 • #18 Peter Ilin // 44.4 s
 • #55 Evgeny Borovik // 37.6 m
 • #56 Yuri Kostitsyn // 36.9 m
 • #57 Marcel Peters // 36.1 m
× Something went wrong with that request. Please try again.