Yuri Kostitsyn // RUS

Achievements

Yuri Kostitsyn do not have badges yet.

Online competitions
 • #10 Marco Pistolesi // 4908 m
 • #11 Yuri Kostitsyn // 4845 m
 • #12 Joe Ridler // 4838 m
 • #3 Leonid Sigalov // 2549 m
 • #4 Yuri Kostitsyn // 2491 m
 • #5 Sergey Grashchenkov // 2461 m
 • #26 Andrew Wright // 297.6 km/h
 • #27 Yuri Kostitsyn // 296.8 km/h
 • #28 Pierre B. // 296.5 km/h
 • #9 Fedosov Andrey // 264.2 km/h
 • #10 Yuri Kostitsyn // 259.8 km/h
 • #11 Mikhail Katunov // 259.5 km/h
 • #30 Valerii Salcutan // 83.4 s
 • #31 Yuri Kostitsyn // 83.3 s
 • #32 Fons van den Boom // 83.2 s
 • #11 Giacomo Zamparo // 46.0 s
 • #12 Yuri Kostitsyn // 44.5 s
 • #13 Peter Ilin // 44.4 s
 • #57 Marc Zumbrunn // 32.0 m
 • #58 Yuri Kostitsyn // 31.6 m
 • #59 Ulf Munkedal // 31.3 m
× Something went wrong with that request. Please try again.