Yuri Kostitsyn // RUS

Achievements

Yuri Kostitsyn do not have badges yet.

Online competitions
 • #44 Jason Munster // 3809 m
 • #45 Yuri Kostitsyn // 3791 m
 • #46 Ulf Munkedal // 3782 m
 • #37 Marsupilami // 1212 m
 • #38 Yuri Kostitsyn // 1212 m
 • #39 Pavel Vavilov // 1209 m
 • #14 Markus Pircher // 992 m
 • #15 Yuri Kostitsyn // 985 m
 • #16 Charles Peterson // 983 m
 • #69 Roger Nelson // 253.5 km/h
 • #70 Yuri Kostitsyn // 253.4 km/h
 • #71 François Seguin // 252.9 km/h
 • #44 Filip K // 225 m
 • #45 Yuri Kostitsyn // 220 m
 • #46 Valentin Yankulov // 219 m
 • #25 Jason Dodunski // 88.1 s
 • #26 Yuri Kostitsyn // 88.0 s
 • #27 Leonid Sigalov // 88.0 s
 • #48 Andrei Iurosh // 42.4 m
 • #49 Yuri Kostitsyn // 42.1 m
 • #50 Brandon Russell // 41.6 m
 • #5 Markus Pircher // 19.4 m
 • #6 Yuri Kostitsyn // 17.5 m
 • #7 Mario // 16.6 m
× Something went wrong with that request. Please try again.