Yuri Kostitsyn // RUS

Achievements

Yuri Kostitsyn do not have badges yet.

Online competitions
 • #10 Marco Pistolesi // 4908 m
 • #11 Yuri Kostitsyn // 4845 m
 • #12 Leonid Sigalov // 4761 m
 • #2 Leonid Sigalov // 2549 m
 • #3 Yuri Kostitsyn // 2491 m
 • #4 Alexey Cherepanov // 2477 m
 • #23 Andrew Wright // 297.6 km/h
 • #24 Yuri Kostitsyn // 296.8 km/h
 • #25 Pierre B. // 296.5 km/h
 • #6 Fedosov Andrey // 264.0 km/h
 • #7 Yuri Kostitsyn // 259.8 km/h
 • #8 Konstantin Ilin // 252.8 km/h
 • #20 Kevin Borer // 83.5 s
 • #21 Yuri Kostitsyn // 83.3 s
 • #22 Marc Pfiffner // 83.1 s
 • #9 Alexandr Zharikov // 46.1 s
 • #10 Yuri Kostitsyn // 44.5 s
 • #11 Petr Ilin // 44.4 s
 • #39 Erwan Letournel // 32.7 m
 • #40 Yuri Kostitsyn // 31.6 m
 • #41 Ulf Munkedal // 31.3 m
× Something went wrong with that request. Please try again.