Yuri Kostitsyn // RUS

Achievements

Yuri Kostitsyn do not have badges yet.

Online competitions
 • #7 Chris Geiler // 4879 m
 • #8 Yuri Kostitsyn // 4712 m
 • #9 Evgeny Pavlov // 4685 m
 • #9 Zen Francesco // 2140 m
 • #10 Yuri Kostitsyn // 2030 m
 • #11 Anton Basmanov // 1989 m
 • #28 Dmitry Podoryashy // 288.6 km/h
 • #29 Yuri Kostitsyn // 287.2 km/h
 • #30 Frits Jensen // 285.4 km/h
 • #17 Anton Basmanov // 214.8 km/h
 • #18 Yuri Kostitsyn // 212.9 km/h
 • #19 Mikhail Katunov // 204.9 km/h
 • #49 Andrew Swint // 84.4 s
 • #50 Yuri Kostitsyn // 84.3 s
 • #51 Ulf Munkedal // 84.2 s
 • #22 Cyril Sigal // 34.5 s
 • #23 Yuri Kostitsyn // 34.3 s
 • #24 Nejc Sedovnik // 34.1 s
 • #65 Joseph Likierman // 34.3 m
 • #66 Yuri Kostitsyn // 34.0 m
 • #67 Alexandr Aksenov // 34.0 m
× Something went wrong with that request. Please try again.