Yuri Kostitsyn // RUS

Achievements

Yuri Kostitsyn do not have badges yet.

Online competitions
 • #10 Fedosov Andrey // 3598 m
 • #11 Yuri Kostitsyn // 3532 m
 • #12 Andrew Wright // 3504 m
 • #18 Georgy Pliss // 252.5 km/h
 • #19 Yuri Kostitsyn // 251.9 km/h
 • #20 Dylan Hemer // 248.2 km/h
 • #30 Nathan Henry // 69.7 s
 • #31 Yuri Kostitsyn // 69.6 s
 • #32 Pascal // 69.5 s
 • #21 Waldo Prinsloo // 27.3 m
 • #22 Yuri Kostitsyn // 26.6 m
 • #23 Lino Oehl // 26.2 m
× Something went wrong with that request. Please try again.