Valentin Yankulov // BUL

Achievements

Valentin Yankulov do not have badges yet.

Online competitions
 • #25 Alessandro Urzi // 3624 m
 • #26 Valentin Yankulov // 3621 m
 • #27 THOMAS ROSSER DAVIES // 3601 m
 • #27 THOMAS ROSSER DAVIES // 3601 m
 • #25 Peda // 3272 m
 • #26 Alessandro Urzi // 3231 m
 • #27 Stefan Gilbert // 3190 m
 • #27 Stefan Gilbert // 3190 m
 • #10 Nicholas Yu // 291.3 km/h
 • #10 Nicholas Yu // 291.3 km/h
 • #11 Valentin Yankulov // 290.9 km/h
 • #11 Valentin Yankulov // 290.9 km/h
 • #12 Chris Byrnes // 289.2 km/h
 • #12 Chris Byrnes // 289.2 km/h
 • #10 Max Diebold // 261.2 km/h
 • #10 Max Diebold // 261.2 km/h
 • #11 Valentin Yankulov // 260.0 km/h
 • #11 Valentin Yankulov // 260.0 km/h
 • #12 Weixiaohang Chen // 259.2 km/h
 • #12 Weixiaohang Chen // 259.2 km/h
 • #12 Pawel Kowal // 76.8 m
 • #13 Valentin Yankulov // 71.7 m
 • #14 Danny White // 70.6 m
 • #38 Nicolas FIZE // 73.6 s
 • #38 Nicolas FIZE // 73.6 s
 • #39 Valentin Yankulov // 73.0 s
 • #39 Valentin Yankulov // 73.0 s
 • #38 Valentin Yankulov // 73.0 s
 • #38 Valentin Yankulov // 73.0 s
 • #40 Gerardo Capezzera // 72.8 s
 • #40 Gerardo Capezzera // 72.8 s
 • #39 Gerardo Capezzera // 72.8 s
 • #39 Gerardo Capezzera // 72.8 s
 • #40 Fiona Jansen // 72.4 s
 • #40 Fiona Jansen // 72.4 s
× Something went wrong with that request. Please try again.