Valentin Yankulov

Achievements

Valentin Yankulov do not have badges yet.

Online competitions
 • #116 Fabian Fahrni // 2568 m
 • #117 Valentin Yankulov // 2566 m
 • #118 Mikhail Lebedev // 2563 m
 • #5 Andrew Wright // 1145 m
 • #6 Valentin Yankulov // 1032 m
 • #7 Farkas Szilárd // 1011 m
 • #55 Andreas Frykberg // 375 m
 • #56 Valentin Yankulov // 273 m
 • #57 Alex Ceban // 153 m
 • #10 Claudio Wolf // 297.1 km/h
 • #11 Valentin Yankulov // 295.5 km/h
 • #12 Yaroslav Pavlenko // 283.8 km/h
 • #7 Zongor Gergely // 177.1 km/h
 • #8 Valentin Yankulov // 176.8 km/h
 • #9 Alex Fritsch // 159.5 km/h
 • #56 Andreas Frykberg // 59.6 km/h
 • #57 Valentin Yankulov // 56.7 km/h
 • #58 Alex Ceban // 33.1 km/h
 • #26 Stefan Gilbert // 48.5 m
 • #27 Valentin Yankulov // 47.4 m
 • #28 Iver Amundsgård // 46.8 m
 • #178 George Severs // 49.0 s
 • #179 Valentin Yankulov // 49.0 s
 • #180 Victor Pasichnyk // 48.8 s
 • #1 Tim Neschen // 45.8 s
 • #2 Valentin Yankulov // 34.7 s
 • #3 Zongor Gergely // 30.5 s
 • #55 Alex Ceban // 18.0 s
 • #56 Valentin Yankulov // 17.3 s
 • #57 Felix Rodel // 14.1 s
× Something went wrong with that request. Please try again.