Valentin Yankulov

Achievements

Valentin Yankulov do not have badges yet.

Online competitions
 • #187 Oksana Tenyukh // 1442 m
 • #188 Valentin Yankulov // 1412 m
 • #189 Jan Fleckenstein // 1409 m
 • #99 Dave Reed // 219.8 km/h
 • #100 Valentin Yankulov // 218.4 km/h
 • #101 Oleg Vasiliev // 216.7 km/h
 • #150 Diderik Brunstad // 48.5 s
 • #151 Valentin Yankulov // 48.2 s
 • #152 Victor Higa // 48.1 s
 • #32 Philipp Schweighofer // 39.3 m
 • #33 Valentin Yankulov // 37.6 m
 • #34 Amber Forte // 36.8 m
× Something went wrong with that request. Please try again.