Valentin Yankulov

Achievements

Valentin Yankulov do not have badges yet.

Online competitions
 • #17 christophe loyer // 1477 m
 • #18 Valentin Yankulov // 1412 m
 • #19 Chris Byrnes // 1312 m
 • #7 Yuri Kostitsyn // 225.7 km/h
 • #8 Valentin Yankulov // 218.4 km/h
 • #9 Sergey Grashchenkov // 195.9 km/h
 • #3 Dennis Ohlsen // 53.2 m
 • #4 Valentin Yankulov // 37.6 m
 • #5 Lino Oehl // 26.2 m
 • #18 Chris Byrnes // 36.5 s
 • #19 Valentin Yankulov // 36.2 s
 • #20 Luke Rogers // 34.6 s
× Something went wrong with that request. Please try again.