Mayskoe Open 2020

Competition window: 2500 - 1500 m

Place: DZ Mayskoe (MSL: 141.0 m)

# Competitor Distance Speed Time Total
% % %
m % m % m % km/h % km/h % km/h % s % s % s %
open
1 Pavlo Plichko #6
PF Vampire Alpine 2
UKR 3577 100.0 3615 100.0 3654 99.0 99.7 236.2 96.8 234.0 92.2 232.7 93.3 94.1 83.5 100.0 80.1 99.6 85.6 100.0 99.9 293.7
2 Oleg Chuguev #9
PF Sukhoi Competition
UKR 3541 99.0 3519 97.3 3690 100.0 98.8 236.2 96.8 253.8 100.0 224.4 -10% 90.0 95.6 69.3 -10% 83.0 80.4 100.0 69.2 -10% 80.8 87.9 282.3
3 Charlie Hutchinson #2
SQ CR+
GBR 2963 -10% 82.8 3300 91.3 3362 91.1 88.4 214.1 -10% 87.7 234.8 92.5 244.8 98.2 92.8 71.4 -10% 85.5 78.1 97.1 68.8 -10% 80.4 87.7 268.9
4 Yaroslav Pavlenko #1
PF Vampire Alpine
RUS 3359 93.9 3121 86.3 3229 87.5 89.2 217.2 -10% 89.0 224.7 88.5 220.9 88.6 88.7 75.1 89.9 65.0 80.8 73.2 85.5 85.4 263.4
5 Alexander Nemish #3
SQ Freak 3
UKR 3276 91.6 3047 84.3 2982 -10% 80.8 85.6 232.6 95.3 226.5 89.2 225.1 90.3 91.6 67.5 80.8 67.3 83.7 73.4 85.7 83.4 260.6
6 Andrii Gryshchenko #5
PF Vampire Sukhoi
UKR 2773 77.5 3202 88.6 2856 -10% 77.4 81.2 239.1 98.0 242.9 95.7 249.3 100.0 97.9 68.6 82.2 64.6 80.3 64.3 -10% 75.1 79.2 258.3
7 Yuriy Vysoven #8
PF Sukhoi T
UKR 2419 -10% 67.6 2281 -10% 63.1 2638 71.5 67.4 244.0 100.0 236.6 93.2 238.0 95.5 96.2 61.1 -10% 73.2 56.4 70.1 60.9 71.1 71.5 235.1
8 Oleg Vasil`ev #7
SQ Aura
UKR 1133 -50% 31.7 2153 -10% 59.6 2358 63.9 51.7 174.0 -20% 71.3 196.8 -10% 77.5 217.3 87.2 78.7 51.4 -10% 61.6 52.1 64.8 51.3 -10% 59.9 62.1 192.5
9 Vasylkova Nana #4
PF Vampire Alpine
UKR 2121 -20% 59.3 1880 -20% 52.0 2033 -20% 55.1 55.5 182.0 -10% 74.6 175.0 -10% 69.0 170.4 -20% 68.4 70.6 59.4 71.1 25.9 -50% 32.2 53.4 -10% 62.4 55.2 181.3

Organizers:

  1. Aleksey Shcheglov
× Something went wrong with that request. Please try again.